آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

فیستول

وقتی کلیه های شما نارس می شوند همودیالیز مواد زائد و اضافی را از خون شما خارج می کند. قبل از اینکه همودیالیز انجام شود، باید بین خون موجود در رگهای شما با دستگاه همودیالیز ارتباط برقرار شود. راه دسترسی عروقی اجازه می دهد تا خون شما از طریق لوله هایی نرم، به سمت دستگاه دیالیز حرکت کند تا در آنجا پس از عبور از صافی های خاص ، تصفیه شده و به بدن برگردد.

دریافت متن کامل فیستول