آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

دکتر پولار تروی

متخصص اطفال
طبقه 7
بخش اطفال: اتاق 101
202-555-0104
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات
طبقه 5
اتاق 511
202-555-0105
dr.scully@medicpress.com
نمایش مشخصات
طبقه 3
اتاق 301
202-555-0106
dr.williams@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر دیویس اسکات

متخصص اطفال
طبقه 7
بخش اطفال: اتاق 101
202-555-0104
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر گرین الفی

انکولوژیست
طبقه 5
اتاق 511
202-555-0105
dr.scully@medicpress.com
نمایش مشخصات
طبقه 3
اتاق 301
202-555-0106
dr.williams@medicpress.com
نمایش مشخصات

کارکنان پزشکی

فورد بتی

پرستار
بخش تحویل
اتاق 301
اختصاص داده شده به دکتر اسکالی

هریس آلیسون

پرستار
بخش شمال
اتاق N11
اختصاص داده شده به بخش

کلارک روی

دستیار پزشکی
بخش شمال
اتاق N11
هماهنگ کننده کارکنان