آخرین بروزرسانی: 1402-06-08

به اقتضای توانمندی‌ها و عملکردم از حقوق خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 1 / 16

6.25%

موافقم 4 / 16

25.00%

نظری ندارم 5 / 16

31.25%

مخالفم 2 / 16

12.50%

کاملا مخالفم 4 / 16

25.00%

من از حقوق خود در مقایسه با سایر افراد شاغل در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی رضایت دارم؟

کاملا موافقم 3 / 14

21.43%

موافقم 2 / 14

14.29%

نظری ندارم 3 / 14

21.43%

مخالفم 3 / 14

21.43%

کاملا مخالفم 3 / 14

21.43%

من احساس می‌کنم نیاز به کار در شغل دوم دارم و بدون آن درآمدم کفاف مخارجم را نمی‌دهد؟

کاملا موافقم 7 / 14

50.00%

موافقم 2 / 14

14.29%

نظری ندارم 1 / 14

7.14%

مخالفم 2 / 14

14.29%

کاملا مخالفم 2 / 14

14.29%

من از حقوق خود در مقایسه با سایر همکاران هم تراز در دیگر رسته‌ها رضایت دارم؟

کاملا موافقم 2 / 14

14.29%

موافقم 4 / 14

28.57%

نظری ندارم 3 / 14

21.43%

مخالفم 2 / 14

14.29%

کاملا مخالفم 3 / 14

21.43%

من از کارانه پرداختی خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 2 / 14

14.29%

موافقم 0 / 14

0.00%

نظری ندارم 2 / 14

14.29%

مخالفم 5 / 14

35.71%

کاملا مخالفم 5 / 14

35.71%

من از امکانات و خدمات رفاهی ارائه شده از سازمانم رضایت دارم؟

کاملا موافقم 1 / 14

7.14%

موافقم 1 / 14

7.14%

نظری ندارم 6 / 14

42.86%

مخالفم 3 / 14

21.43%

کاملا مخالفم 3 / 14

21.43%

من از زمانبندی شیفت خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 3 / 14

21.43%

موافقم 7 / 14

50.00%

نظری ندارم 2 / 14

14.29%

مخالفم 1 / 14

7.14%

کاملا مخالفم 1 / 14

7.14%

من از فرصت شغل دوم در خارج از محل کار اصلی خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 1 / 14

7.14%

موافقم 6 / 14

42.86%

نظری ندارم 4 / 14

28.57%

مخالفم 1 / 14

7.14%

کاملا مخالفم 2 / 14

14.29%

من از انعطاف‌پذیری در زمان‌بندی شیفت کاری و تعطیلات آخر هفته‌ی خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 3 / 14

21.43%

موافقم 10 / 14

71.43%

نظری ندارم 0 / 14

0.00%

مخالفم 1 / 14

7.14%

کاملا مخالفم 0 / 14

0.00%

من از میزان مرخصی خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 1 / 14

7.14%

موافقم 7 / 14

50.00%

نظری ندارم 2 / 14

14.29%

مخالفم 1 / 14

7.14%

کاملا مخالفم 3 / 14

21.43%

من از شیوه‌ی برخورد مافوق متناسب با عملکرد خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 4 / 14

28.57%

موافقم 7 / 14

50.00%

نظری ندارم 2 / 14

14.29%

مخالفم 1 / 14

7.14%

کاملا مخالفم 0 / 14

0.00%

من از همکاری و تعامل با همکاران در محیط کار خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 2 / 14

14.29%

موافقم 8 / 14

57.14%

نظری ندارم 3 / 14

21.43%

مخالفم 1 / 14

7.14%

کاملا مخالفم 0 / 14

0.00%

من از همکاری و تعامل با مدیریت در محیط کار خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 3 / 14

21.43%

موافقم 8 / 14

57.14%

نظری ندارم 2 / 14

14.29%

مخالفم 1 / 14

7.14%

کاملا مخالفم 0 / 14

0.00%

شغل من با ایفای نقش‌ها و وظایفم در خانواده تعارض ندارد؟

کاملا موافقم 0 / 14

0.00%

موافقم 7 / 14

50.00%

نظری ندارم 5 / 14

35.71%

مخالفم 1 / 14

7.14%

کاملا مخالفم 1 / 14

7.14%

من از وجود پیشرفت‌های شغلی در محیط کارم رضایت دارم؟

کاملا موافقم 3 / 14

21.43%

موافقم 5 / 14

35.71%

نظری ندارم 2 / 14

14.29%

مخالفم 3 / 14

21.43%

کاملا مخالفم 1 / 14

7.14%

من از احساس موفقیت ناشی از انجام دادن کارم رضایت دارم؟

کاملا موافقم 6 / 14

42.86%

موافقم 6 / 14

42.86%

نظری ندارم 1 / 14

7.14%

مخالفم 1 / 14

7.14%

کاملا مخالفم 0 / 14

0.00%

من از وجود فرصت برای ارتقای تحصیلی خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 1 / 14

7.14%

موافقم 8 / 14

57.14%

نظری ندارم 4 / 14

28.57%

مخالفم 1 / 14

7.14%

کاملا مخالفم 0 / 14

0.00%

من از تحسین،تشویق و بازخوردهای مثبت مافوق خود بخاطر عملکرد خوبم رضایت دارم؟

کاملا موافقم 3 / 14

21.43%

موافقم 5 / 14

35.71%

نظری ندارم 2 / 14

14.29%

مخالفم 3 / 14

21.43%

کاملا مخالفم 1 / 14

7.14%

من از نحوه ارزشیابی دوره‌ای و انتخاب افراد شایسته توسط مدیر خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 3 / 14

21.43%

موافقم 3 / 14

21.43%

نظری ندارم 4 / 14

28.57%

مخالفم 3 / 14

21.43%

کاملا مخالفم 1 / 14

7.14%

من از تنبیه و بازخورد قانونی مافوق خود به خاطر خطا و عملکرد ضعیف خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 2 / 12

16.67%

موافقم 3 / 12

25.00%

نظری ندارم 4 / 12

33.33%

مخالفم 2 / 12

16.67%

کاملا مخالفم 1 / 12

8.33%

من از به رسمیت شناختن کارم از سوی مافوق رضایت دارم؟

کاملا موافقم 2 / 12

16.67%

موافقم 8 / 12

66.67%

نظری ندارم 1 / 12

8.33%

مخالفم 1 / 12

8.33%

کاملا مخالفم 0 / 12

0.00%

من از به رسمیت شناختن کارم از سوی همکاران خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 4 / 12

33.33%

موافقم 6 / 12

50.00%

نظری ندارم 1 / 12

8.33%

مخالفم 1 / 12

8.33%

کاملا مخالفم 0 / 12

0.00%

من از نظارت بر فرایندهای محیط کارم رضایت دارم؟

کاملا موافقم 3 / 12

25.00%

موافقم 7 / 12

58.33%

نظری ندارم 1 / 12

8.33%

مخالفم 1 / 12

8.33%

کاملا مخالفم 0 / 12

0.00%

من از مسئولیت‌هایی که در کارم بر عهده دارم، رضایت دارم؟

کاملا موافقم 7 / 12

58.33%

موافقم 5 / 12

41.67%

نظری ندارم 0 / 12

0.00%

مخالفم 0 / 12

0.00%

کاملا مخالفم 0 / 12

0.00%

من از مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سازمانی در محیط کارم رضایت دارم؟

کاملا موافقم 2 / 12

16.67%

موافقم 4 / 12

33.33%

نظری ندارم 3 / 12

25.00%

مخالفم 3 / 12

25.00%

کاملا مخالفم 0 / 12

0.00%

من از ثبات و امنیت شغلی خود رضایت دارم؟

کاملا موافقم 2 / 12

16.67%

موافقم 2 / 12

16.67%

نظری ندارم 2 / 12

16.67%

مخالفم 2 / 12

16.67%

کاملا مخالفم 4 / 12

33.33%

من به دلیل خدمات بیمه‌ای(خدمات درمانی و بازنشستگی و..) از شغل خود راضی‌ام؟

کاملا موافقم 1 / 12

8.33%

موافقم 6 / 12

50.00%

نظری ندارم 2 / 12

16.67%

مخالفم 3 / 12

25.00%

کاملا مخالفم 0 / 12

0.00%

به واسطه شغلم احساس می‌کنم یک فرد ارزشمند در اجتماع هستم؟

کاملا موافقم 3 / 12

25.00%

موافقم 7 / 12

58.33%

نظری ندارم 2 / 12

16.67%

مخالفم 0 / 12

0.00%

کاملا مخالفم 0 / 12

0.00%

من از شغلم به واسطه این که فرصت ارائه خدمت به دیگران را فراهم می‌کند رضایت دارم؟

کاملا موافقم 6 / 11

54.55%

موافقم 3 / 11

27.27%

نظری ندارم 2 / 11

18.18%

مخالفم 0 / 11

0.00%

کاملا مخالفم 0 / 11

0.00%