آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

دریافت اکسل خدمات پرتکرار ارائه شده در بیمارستان

آزمايشات 17-OH-Progesterone
آزمايشات 25-OH-Vitamin D
آزمايشات 2ME
آزمايشات Albumin
آزمايشات Alkaline Phosphatase
آزمايشات Amylase
آزمايشات ANA
آزمايشات ASO
آزمايشات Beta HCG
آزمايشات Beta HCG Titeration
آزمايشات Bleeding Time
آزمايشات Blood Glucose
آزمايشات Blood Glucose ( 1 hr.p.p. )
آزمايشات Blood Glucose ( 2 hrs.p.p. )
آزمايشات Blood Group
آزمايشات Brucella(IgG)
آزمايشات BUN
آزمايشات C.B.C
آزمايشات Ca ( Calcium )
آزمايشات Cholesterol
آزمايشات CHOLESTEROL TOTAL
آزمايشات CK MB
آزمايشات Cl ( Chloride )
آزمايشات Clotting Time ( CT )
آزمايشات CMV Antibody ( IgG )
آزمايشات Coombs Wright
آزمايشات C-Peptide
آزمايشات CPK
آزمايشات Creatinine
آزمايشات Croos Match
آزمايشات CRP
آزمايشات Cu ( Copper )
آزمايشات D-Dimer
آزمايشات DHEA-SO4
آزمايشات Direct Bilirubin
آزمايشات E.S.R 1st h
آزمايشات Fanni
آزمايشات Fasting Blood Sugar
آزمايشات Fe ( Iron )
آزمايشات Ferritin(IF)
آزمايشات FFP
آزمايشات Free P.S.A
آزمايشات Free T4
آزمايشات Free Testosterone
آزمايشات FSH
آزمايشات FT3
آزمايشات HBc Ab
آزمايشات HBs Ab
آزمايشات HBs Ag
آزمايشات HCV ab
آزمايشات HDL CHOLES
آزمايشات Helicobacter pylori ( IgG )
آزمايشات Helicobacter Pylori( IgA)
آزمايشات Helicobacter pylori( IgM)
آزمايشات Hemoglobin
آزمايشات Hemoglobin A1c
آزمايشات HGB A2
آزمايشات HGB. Electrophoresis
آزمايشات HIV Ab(I+II)&(p24 Ag)
آزمايشات Insulin
آزمايشات K ( Potassium )
آزمايشات LDH
آزمايشات LDL
آزمايشات LH
آزمايشات Li ( Lithium )
آزمايشات Mg ( Magnesium )
آزمايشات Microalbumin (Random urine)
آزمايشات Na ( Sodium )
آزمايشات Occult Blood1
آزمايشات Occult Blood2
آزمايشات Occult Blood3
آزمايشات P ( Phosphorus )
آزمايشات P.T (Patient)
آزمايشات P.T.T.
آزمايشات Paziresh
آزمايشات Progesterone
آزمايشات Prolactin
آزمايشات Protein C
آزمايشات PSA
آزمايشات PT
آزمايشات Reticulocytes
آزمايشات RF
آزمايشات Rubella Antibody ( IgG )
آزمايشات Rubella Antibody ( IgM )
آزمايشات S.G.O.T. ( AST )
آزمايشات S.G.P.T. ( ALT )
آزمايشات Stool ( Culture & Sensitivity )
آزمايشات Stool Examination1
آزمايشات Stool Examination2
آزمايشات Stool Examination3
آزمايشات T.I.B.C.
آزمايشات T3 (IF)
آزمايشات T3 Up (RIA)
آزمايشات T4 (IF)
آزمايشات Total Bilirubin
آزمايشات TRIGLYCERID
آزمايشات Triglycerides
آزمايشات Troponin-كيفي
آزمايشات TSH (IF)
آزمايشات Uric Acid
آزمايشات Urine ( Culture & Sensitivity )
آزمايشات Urine Analysis
آزمايشات Vitamin B12 (ECLIA)
آزمايشات Widal
آزمايشات Widal Agglutination Test
آزمايشات Wound Discharge(Culture&Sensitivity)
آزمايشات Wright Agglutination Test
آزمايشات Zn ( Zinc )
آزمايشات پلاسما FFP
آزمايشات پلاكت رندم
آزمايشات گلبول قرمز شسته شده
آزمايشات گلبول قرمز متراكم
آندوسكوپي آندوسكپي تشخيصي
آندوسكوپي آندوسكپي تشخيصي(دولتي)
آندوسكوپي بيهوشي
آندوسكوپي پوليپكتومي روده
آندوسكوپي ركتوسيگموئيدوسكوپي
آندوسكوپي كولونوسكوپي تشخيصي
ارزش نسبي  ECG مانيتورينگ يا هولتر 24 ساعته فشار خون به هر روش با ثبت، تفسير  وگزارش
ارزش نسبي آسپيراسيون و يا تزريق؛ مفصل كوچك يا بورس (مانند انگشتان دست يا پا)
ارزش نسبي اكسيزيون  ناخن و بستر ناخن به صورت ناقص يا كامل براي مثال ناخن در گوشت فرورفته با يا بدون اكسيزيون گوه اي پوست كنار ناخن   با يا بدون ترميم بستر ناخن يا بازسازي بستر ناخن با يا بدون گرافت
ارزش نسبي اكسيزيون ناخن و بستر ناخن به صورت ناقص يا كامل
ارزش نسبي انفوزيون داخل وريدي توسط پزشك يا زير نظر مستقيم پزشك
ارزش نسبي بستن لايه به لايه زخم اندام ها تا 20 سانتيمتر
ارزش نسبي بستن لايه به لايه زخم هاي ناحيه صورت تا20 سانتيمتر
ارزش نسبي بيوپسي پستان
ارزش نسبي تدوين و تجويز رژيم درماني براي بيماران بستري براي يك دوره درمان (مشاوره و ويزيت تغذيه به طور جداگانه قابل گزارش و اخذ نمي‌باشد) براساس استانداردهاي ابلاغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  (اين كد براي بيماران ديابتيك، فشارخوني، كليوي و قلبي تحت پوشش بيمه پايه مي‌باشد)  (كد 901745 را با كد 901710 گزارش نگردد)
ارزش نسبي ترميم مشكل پوست سر، بازو و يا ساق پاتا 7.5 سانت
ارزش نسبي ترميم مشكل پيشاني، گونه، چانه دست ها و يا پاها؛ تا 7.5 سانتيمتر
ارزش نسبي ترميم مشكل ناحيه تنه؛ تا 7.5 سانتيمتر
ارزش نسبي خارج كردن كاتتر درناژ به هر روش
ارزش نسبي فوم اسکلروتراپی تحت مانیتورنینگ و راهنمایی تصویربرداری
ارزش نسبي كشيدن بخيه
ارزش نسبي كشيدن بخيه تا 10 گره يا تا 10 سانتي متر توسط پزشك ديگر (در صورت انجام در اورژانس بيمارستان در تعهد بيمه پايه مي باشد)
ارزش نسبي مديريت خدمات دارويي براي بيماران بستري به ازاي هر روز بستري با رعايت استانداردهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
اكو كارديوگرافي اكو كارديو گرافي مادرزادي
اكو كارديوگرافي اكوكارديوگرافي غير مادرزادي
اورژانس سرپائي اكسيزيون يا تراشيدن ضايعات خوش‌خيم درم يا اپيدرم، منفرد، در تنه، بازوها يا ساق؛ در پوست سر، گردن، دست ها، پاها، ناحيه تناسلي؛ در صورت، گوش ها، پلك ها، بيني، لب ها پرده هاي مخاطي؛ به قطر كمتر از 2 سانتيمتر
اورژانس سرپائي اكسيزيون يا تراشيدن ضايعات خوش‌خيم درم يا اپيدرم، منفرد، در تنه، بازوها يا ساق؛ در پوست سر، گردن، دست¬ها، پاها، ناحيه تناسلي، صورت، گوش ها، پلك ها، بيني، لب‌ها و پرده هاي مخاطي؛ به قطر بيش از 2 سانتيمتر
اورژانس سرپائي اكسيژن تراپي
اورژانس سرپائي پانسمان ساده
اورژانس سرپائي پانسمان وسيع
اورژانس سرپائي تامپون بيني(قدامي يكطرفه)
اورژانس سرپائي تدوين و تجويز رژيم درماني براي بيماران سرپايي براي يك دوره درمان (مشاوره و ويزيت به طور جداگانه قابل گزارش و اخذ نمي‌باشد)
اورژانس سرپائي تزريق داخل سرم
اورژانس سرپائي تزريق داخل وريدي
اورژانس سرپائي تزريق(تخفيف 50 درصد همسايگان)
اورژانس سرپائي تزريقات
اورژانس سرپائي تزریق بوتاکس تحت گاید EMG؛ هر ناحیه (اندام) بدن
اورژانس سرپائي حركات درماني، آموزشي
اورژانس سرپائي خارج كردن جسم خارجي
اورژانس سرپائي خارج كردن جسم خارجي گوش
اورژانس سرپائي درآوردن سرومن سفت شده، يك يا هر دو گوش (عمل مستقل)
اورژانس سرپائي سرم تراپي
اورژانس سرپائي سونداژمثانه
اورژانس سرپائي فشار خون
اورژانس سرپائي فصد خون
اورژانس سرپائي كشيدن بخيه بيش از 10 گره يا بيش از 10 سانتمتر توسط پزشك ديگر
اورژانس سرپائي كشيدن بخيه(هر عدد)
اورژانس سرپائي كشيدن سوند
اورژانس سرپائي كشيدن مايع نخاعي در اورژانس
اورژانس سرپائي گلوكومتر
اورژانس سرپائي لوله گذاري در معده
اورژانس سرپائي معاينه جهت انجام حركات اصلاحي
بخيه بخيه پوست سر،گردن،زير بغل،اعضاي تناسلي،تنه،دست و پا بيشتر 20 سانتيمتر
بخيه بخيه پوست سر،گردن،زير بغل،اعضاي تناسلي،تنه،دست و پا تا 20 سانتيمتر
بخيه بخيه صورت،گوش،پلك،بيني و پرده مخاطي بيشتر از 20 سانتيمتر
بخيه بخيه صورت،گوش،پلك،بيني و پرده مخاطي تا 20 سانتيمتر
بخيه تراشيدن يا بريدن ضايعه شاخي خوش‌خيم-ميخچه-بیش از دو ضایعه
بخيه ترميم توده ليپوم
پزشكي هسته اي خارج كردن جسم خارجي بيني
تخت روز تخت روز عادي
تست ورزش تست ورزش
تشكيل پرونده هزينه همراه
دياليز ليتوتريپسي، 2nd
دياليز ليتوتريپسي، توسط موج ضربه اي خارج از بدن (ESWL)
راديولوژي اوروگرافي ترشحي فيلم با هر تعداد كليشه لازم و كامل (با يا بدون PVC)
راديولوژي پيلوگرافي رتروگراد يك طرفه (هر كليشه )
راديولوژي راديوگرافي استخوان بازو(دوجهت روي يك فيلم)
راديولوژي راديوگرافي استخوان بازو_ساعد_آرنج يك جهت(يك فيلم)
راديولوژي راديوگرافي استخوان ران(2 اكسپوز_روي يك فيلم)
راديولوژي راديوگرافي استخوان ساعد(دو جهت_روي يك فيلم)
راديولوژي راديوگرافي استخوانهاي بيني(نيمرخ راست_چپ روي1فيلم)
راديولوژي راديوگرافي استخوانهاي كف دست_دو جهت
راديولوژي راديوگرافي استخوانهاي كف دست_يك جهت
راديولوژي راديوگرافي انگشتان هر پا_دو جهت
راديولوژي راديوگرافي انگشتان هر دست – دو جهت
راديولوژي راديوگرافي پاشنه پا
راديولوژي راديوگرافي جمجه رخ و نيمرخ
راديولوژي راديوگرافي ساده شكم ايستاده_يك فيلم
راديولوژي راديوگرافي ساده شكم خوابيده و ايستاده_دو فيلم
راديولوژي راديوگرافي ساده شكم خوابيده_يك فيلم
راديولوژي راديوگرافي ساق پا يك اكسپوز_روي يك فيلم(گچ_تراكشن)
راديولوژي راديوگرافي ساق پا(دو اكسپوز_روي يك فيلم)
راديولوژي راديوگرافي ستون فقرات گردن(دو جهت رخ و نيمرخ)
راديولوژي راديوگرافي سيستوگرافي با ماده حاجب رتروگراد
راديولوژي راديوگرافي سينوسهاي قدامي صورت(نماي واترز-كالدول)
راديولوژي راديوگرافي شانه يك جهت(اسكاپولا_ترقوه) هر فيلم
راديولوژي راديوگرافي فقرات پشتي روبرو و نيمرخ
راديولوژي راديوگرافي قفسه صدري نماي روبرو و نيمرخ بطورهمزمان
راديولوژي راديوگرافي قفسه صدري نمايروبرو_نيمرخ_وهرنما(1فيلم)
راديولوژي راديوگرافي كف پا(روبرو و نيم رخ_روي يك فيلم)
راديولوژي راديوگرافي لومبوساكرال_دوجهت
راديولوژي راديوگرافي مچ پا_دو جهت
راديولوژي راديوگرافي مچ پا_يك جهت
راديولوژي راديوگرافي مچ دست_دو جهت
راديولوژي راديوگرافي مچ دست_يك جهت
راديولوژي راديوگرافي مفصل آرنج(دو جهت_روي يك فيلم)
راديولوژي راديوگرافي مفصل زانو ايستاده(روبرو_نيمرخ روي2فيلم)
راديولوژي راديوگرافي مفصل زانو(دو جهت روي يك  فيلم)
راديولوژي راديوگرافي مفصل هيپ دو طرفه يا نماي فراك(لگن)
راديولوژي راديوگرافي مفصل هيپ نماي روبرو يا مايل(هر كليشه)
راديولوژي راديوگرافي نسوج نرم گردن يا نازوفارنكس_يك جهت
راديولوژي راديولوژي جمجه نماي تاون،هيرتز يا هرنما(هراكسپوز)
متفرقه آمبولانس
متفرقه آموزش حين ترخيص(پزشك اورژانس)
متفرقه اتاق  خصوصي   ويژه
متفرقه اعزام به بيمارستان هاي خارج همدان
متفرقه خروج بيمار با رضايت شخصي
متفرقه رضايت آگاهانه(پزشك اورژانس)
متفرقه ساير
متفرقه سير بيماري(پزشك اورژانس)
متفرقه شرح حال نويسي(پزشك اورژانس)
متفرقه مسموميت الكل
متفرقه مسموميت با مواد شيميايي و سمي
متفرقه مسموميت دارويي
متفرقه مسموميت مواد غذايي
متفرقه مسموميت مواد مخدر
متفرقه مسموميت مونو اكسيد كربن
متفرقه مشاوره داخلي(پزشك اورژانس)
متفرقه مشاوره قلب(پزشك اورژانس)
متفرقه هزينه اتاق خصوصي
متفرقه ويزيت اوليه(پزشك اورژانس)
مراقبت پرستاري خدمات پرستاري
مشاوره انجام مشاوره براي بيماران بستري
نوار قلب نوار قلب عمومي
نوار قلب نوار قلب متخصص
ويزيت ويزيت پزشك عمومي بيماران بستري
ويزيت ويزيت تاييد تزريقات
ويزيت ويزيت روز اول
ويزيت ويزيت روز ترخيص
ويزيت ويزيت روز دوم
ويزيت عمومي ويزيت عمومي
ويزيت فوق تخصص ويزيت فوق تخصص
ويزيت متخصص ويزيت متخصص
ويزيت متخصص ويزيت متخصص بيهوشي