آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

بیانیه ماموریت (Mission)
بیمارستان شهید مطهری با ارائه خدمات تشخیصی ،غربالگری و درمانی ضمن به کارگیری پرسنل توانمند، متخصصین مجرب و تکنولوژی مناسب، در راستای پیشبرد اهداف ایمنی بیمار و ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات درمانی و ارتقاء سلامت جامعه تلاش می کند.

چشم انداز(Vision)
ما برآنیم که با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های موجود و در دسترس، به عنوان بیمارستان سرآمد در استان مطرح باشیم.

ارزش‌ها
ارزش هاي سازمانی مجموعه‌اي از ارزش‌هاي فردي، ارز ش‌هاي گروهی، ارزش‌هاي ذینفعان و صاحبان سرمایه، و ارزش‌هاي جامعه است.

اهداف کلی و استراتژيك
• ارتقاء مدیریت کیفیت و کمیت در ارائه خدمات درمانی و مراقبتی
• ارتقاء ایمنی بیمار 
• افزایش بهره وری و مدیریت منابع (انسانی ،مالی و فیزیکی )
• ارتقاء سطح سلامت در حیطه بیماران ،کارکنان و محیط زیست
•ارتقاء مدیریت حوادث و بلایا

استراتژی های بیمارستان شهید مطهری (بر اساس سیاست ،SWOT،ارزش هاو…)
•تلاش حداکثر جهت پیاده سازی استاندارد های ایمنی بیمار و ارتقائ کیفیت خدمات
•استفاده از خرد جمعی و تفکر برای تعدیل شرایط داخلی و خارجی
•حداکثر استفاده از فضاها جهت استانداردسازی واحدها
•ارتقاء استاندارد های مدیریت منابع انسانی
•افزایش انعطاف در تصمیمات و تکامل تدریجی واکنش ها به بحران کرونا
•استقرار استانداردهای احترام به گیرنده خدمت
•اخذ قرارداد با مراکز خدمات توانبخشی جهت تسریع روند درمان بیماران
•ارتقاء سیستم بهره وری پرسنل درمانی
•استقرار استانداردهای حوزه پیشگیری و سلامت
•استقرار نظام مدیریت و نگهداشت تجهیزات پزشکی
•واگذاری بخش ها ی قابل واگذاری با درآمد پایین
•کاهش و صرفه جویی در هزینه ها
•افزایش انعطاف در تصمیمات و تکامل تدریجی واکنش ها به بحران کرونا
•تقویت نظام آموزشی در کلیه زمینه ها
•ارتقاِء مدیریت کیفیت و ارزیابی عملکرد و کارایی در حیطه افراد
•افزایش عوامل درامد مانند :افزایش بهره وری ،حداکثر استفاده از پتانسیل های مالی و انسانی
•تسریع فرایند خرید تجهیزات مصرفی و سرمایه ای و دارو و اقلام
•ارتقاء تعاملات بین بخشی
•جذب منابع مالی در راستای ارتقاء خدمات تشخیصی در مانی از طریق تعاملات موثر مسئولین و افراد ذی نفوذ
•جذب پزشکان متخصص در راستای استفاده بهینه از خدمات پاراکلینیکی
•تسریع فرایند خرید تجهیزات مصرفی و سرمایه ای و دارو و اقلام