آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

تعرفه بستری

تعرفه و ارزش نسبي خدمات سلامتلوگوي بيمارستان
تعرفه و ارزش نسبي خدمات سلامت در قسمت بستري

دانلود/مشاهده عنوان  رديف
فايل کتاب ارزش نسبي خدمات سلامت مصوب هيات محترم وزيران تعرفه و ارزش نسبي خدمات سلامت سال 1395
1
فايل کتاب ارزش نسبي خدمات سلامت مصوب هيات محترم وزيران تعرفه و ارزش نسبي خدمات سلامت سال 1395 2