آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

• ارتقاء ایمنی بیمار و کارکنان
-ارتقاء عوامل زیرساختی در حوزه ایمنی بیمار به میزان 20 درصد نسبت به سال 96 تا پایان سال 97
-ارتقاء عوامل فرایندی در حوزه ایمنی بیمار به میزان 25 درصد نسبت به سال 96 تا پایان سال 97

• ارتقاء مستمر کیفیت خدمات
-افزایش رضایتمندی ذی نفعان به میزان 2 درص تا پایان سال 96 تا پایان سال 97

• ارتقاء بهره وری منابع
-بهینه سازی فضای فیزیکی 5 بخش/ واحد تا پایان سال 97
-شناسنامه دارکردن کلیه تجهیزات بیمارستان (اعم از پزشکی و غیرپزشکی) به میزان 100 درصد تا پایان سال 97

• افزایش امادگی بیمارستان در مقابله با بحران و بلایا
-ارتقاء سطح ایمنی بیمارستان در حیطه عملکردی بر اساس الویت های مشخص شده به میزان 1/14% تا پایان سال 97
-ارتقاء سطح ایمنی بیمارستان در حیطه غیر سازه ای بر اساس الویت های مشخص شده به میزان 4/14% تا پایان سال 97
-ارتقاء سطح ایمنی بیمارستان در حیطه سازه ای بر اساس الویت های مشخص شده به میزان 65/11% تا پایان سال 97