آخرین بروزرسانی: 1402-08-20
نام بخش مسئول فنی
کل بیمارستان دکتر حمید بهرامی خو
اورژانس دکتر حمیدرضا گلعلی خانی
بخش جراحی 1 دکتر شهریار امیرحسنی
بخش جراحی 2 دکتر حمیدرضا روزی طلب
اتاق عمل دکتر روغنی
داروخانه و مدیریت دارویی دکتر سید محمد حسام حسینی مرصع
آزمایشگاه دکتر مریم باقری
تصویربرداری دکتر مهرداد شفیعیان