آخرین بروزرسانی: 1402-08-20

تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۲

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

 هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۶ به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده( ۹ )قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خیریه و موقوفه

تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خیریه و موقوفه

تبصره۱ – تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی افراد با سن کمتر از هفت سال تمام، برای کلیه گروه های تخصصی، به میزان بیست درصد (۲۰ %)نسبت به گروه پایه افزایش می یابد.

تبصره۲ـ کلیه ارائه کنندگان خدمات سلامت، مکلف به نسخه نویسی و نسخه پیچی به صورت الکترونیکی خواهند بود. در مواردی که مطابق بند (ط) تبصره (۱۷ ) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیکی وجود ندارد و نسخه نویسی به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار انجام میگردد، تعرفه های این جدول قابل محاسبه و اخذ است.

تبصره۳ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی میتوانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره۴ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی میتوانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره۵ ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵ %) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـ ضرایب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی بر مبنای کای واحد و معادل ششصد و نود و هفت هزار (۰۰۰ر۶۹۷ ) ریال محاسبه می‌شود.

۲ـ ضریب ریالی جزء حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#)مشخص شده‌اند و کدهای (۷ )و (۸ ) ، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و نود و دو هزار (۰۰۰ر۳۹۲ )ریال محاسبه می‌شود.

۳ ـ ضریب ریالی جزء حرفهای خدمات دندانپزشکی معادل چهار صد و سی و چهار هزار (۰۰۰ر۴۳۴ )ریال محاسبه می‌شود

 تبصره ـ سهم پرداخت سازمانهای بیمه گر پایه برای خدمات دندانپزشکی تحت پوشش، معادل هفتاد درصد (۷۰ %)رقم فوق می باشد.

۴ـ ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات مندرج در بندهای (۵ )و (۶ ) بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و هفتصد و نود هزار (۰۰۰ر۷۹۰ر۱ ) ریال محاسبه می‌شود.

۵ ـ ضریب ریالی جزء فنی برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند، کدهای (۱ )تا (۷ )مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و یکصد و نوزده هزار (۰۰۰ر۱۱۹ر۱ ) ریال محاسبه می‌شود.

۶ـ ضریب ریالی جزء فنی برای خدماتی که با علامت (#)مشخص شده اند، کدهای (۸ )و (۹ ) مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و هفتاد و چهار هزار (۰۰۰ر۰۷۴ر۱ )ریال محاسبه می‌شود.

۷ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل هفتصد و سی و یک هزار(۰۰۰ر۷۳۱ ) ریال محاسبه می‌شود.

۸ ـ ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل سیصد و بیست و شش هزار (۰۰۰ر۳۲۶ ) ریال محاسبه می‌شود.

پ ـ سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۲، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 تبصره ۱ – هزینه خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخش های بستری در تخت سوختگی (ردیف (۸) این جدول) معادل دوازده درصد (۱۲) تعرفه اقامت (هتلینگ) در بخش بیماران سوختگی در تخت های مراقبت ویژه ،عمومی ،کودکان نوزادان و ریه (ردیف (۱۲) جدول) فوق معادل چهار و دو دهم درصد (۴/۲%) تعرفه اقامت هتلینگ) در بخش های مراقبت های ویژه عمومی، کودکان نوزادان و ریه در تخت مراقبت های ویژه سوختگی (ردیف (۱۳) جدول فوق) معادل هشت و چهار دهم درصد (۸/۴%) تعرفه اقامت (هتلینگ) در بخش مراقبت های ویژه سوختگی و در سایر بخش های این جدول معادل شش درصد (۶%) تعرفه اقامت (هتلینگ) سایر بخش ها محاسبه می گردد. فهرست خدمات و لوازم مصرفی مشترک بخش های بستری توسط دبیرخانه شورای عالی سلامت کشور تعیین می‌شود.

تبصره ۲ – به بیمارستان های درجه یک مشمول این تصویب نامه اجازه داده می‌شود حداکثر تا ده درصد (۱۰%) تختهای خود را براساس استانداردهای ابلاغی و آئین نامه های نظارتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش های مربوطه اداره نمایند.

 ۲ – سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر تعیین می‌شود:

 الف – معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری و بستری فوریتهای پزشکی اورژانس دارای پرونده

 ب – معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و سرپایی فوریت های پزشکی ( اورژانس) (فاقد پرونده)

۳- دریافت تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس این تصویب نامه، صرفاً طبق نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره برداری صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

 ۴ – این تصویب نامه از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۲ برای کلیه سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی لازم الاجرا است.

معاون اول رئیس جمهور . محمد مخبر